Door Jelle IJpma op 28 december 2016

Een kwartje van de fractie

In de politiek in Woerden heeft Progressief Woerden een herkenbaar verhaal. Ook het PvdA-geluid klinkt daarin best door. Is het slecht dat wij zo voorspelbaar zijn? Ik dacht het niet. Drie voorbeelden uit het afgelopen kwartaal.

Jelmer Vierstra strijdt al sinds zijn aantreden als raadslid in 2013 voor het terugdringen van de wachttijd voor een sociale huurwoning in Woerden. Die is lang, veel te lang volgens Progressief Woerden. Was het zes tot acht jaar volgens de cijfers van GroenWest in 2014, in 2015 is die wachttijd opgelopen tot tussen de acht en twaalf jaar! Tot drie keer toe heeft Jelmer gepleit om maatregelen, maar pas bij de vierde keer, bij de behandeling van de begroting voor 2017 heeft de raad echt vastgesteld dat de er maatregelen gaan worden getroffen zoals vermindering van de verkoop van sociale huurwoningen, meer bouwen van sociale huurwoningen en ombouwen van kantoren en stimuleren van woningbouw voor mensen die nu met een te hoog loon in te goedkope huurwoning zitten. Het blijft moeilijk in Woerden, alleen Inwonersbelangen en het CDA wilden meewerken aan een amendement van Progressief Woerden om dit te bereiken. D66, lijst van der Does en ChristenUnie/SGP gingen uiteindelijk ook overstag. Mooi succes van Jelmer.
Niet altijd hebben we volledig succes, maar dan laten we toch wel zien waar we voor staan. Loukmane Issarti heeft dat bijvoorbeeld laten zien. De burgemeester doet zijn best om de openbare orde in onze gemeente te handhaven, de politie voert dat uit. De burgemeester mag, als iemand andere personen lastig valt, een gebiedsontzegging opleggen. Dan mag iemand bijvoorbeeld niet meer in die straat komen, als hij of zij een gezin lastig valt, of een auto in de brand heeft gestoken. In december stelde de burgemeester aan de raad voor dat zo’n gebiedsontzegging ook gemandateerd zou kunnen worden aan de politie. Eerst optreden en dan achteraf formeel toestemming vragen aan de burgemeester. Het klinkt mooi en daadkrachtig, de VVD en Lijst van der Does waren er direct voor en het sluit aan bij de landelijke roep om meer daadkracht tegen vooral jonge kleine crimineeltjes. Maar D66 en Progressief Woerden gaven aan hoe gevaarlijk dat kan zijn en dat de privacy kan aantasten. De politie kan ook doorslaan, al hebben we daar in Woerden gelukkig geen (nog) ervaringen mee. Maar Loukmane gaf aan hoe hij, gewoon door zijn uiterlijk, vaker staande wordt gehouden door de politie dan vrienden van hem. Jaap van der Does noemde tijdens de raadsvergadering het verhaal van Loukmane ‘prietpraat’. Maar de burgemeester nam het verhaal van Loukmane en D66 wel serieus. Hij beloofde zeer zorgvuldig om te gaan met de bevoegdheden van de politie. De gemeenteraad stemde overigens, ondanks de tegenwerpingen van D66 en Progressief Woerden, wel voor de verruiming van de bevoegdheden van de politie.
In december heeft de raad ook een raadsvoorstel aangenomen om de regels voor de zondagsopenstelling te verruimen. Het raadsvoorstel was opgesteld door Marieke van Noort namens Progressief Woerden, de VVD, D66 en Sterk Woerden, zeer tegen de zin in van de laatste coalitiepartner, de ChristenUnie/SGP.
In het coalitieakkoord was nog afgesproken dat we de zondagsopenstelling ongewijzigd zouden houden, acht zondagen in het jaar; voor ChristenUnie/SGP was dit, vanuit hun godsdienstige uitgangspunten, een uiterst belangrijk punt. Ook D66 en de VVD hebben daarmee ingestemd bij de coalitievorming, hoewel zij in hun verkiezingscampagne hadden geroepen om een veel verder gaande zondagsopenstelling. Progressief Woerden en Sterk Woerden waren in 2012 eigenlijk niet zo uitgesproken voor of tegen. Maar alle gemeenten om Woerden heen hebben inmiddels de zondagsopenstelling verruimd en zowel vanuit de burgerij als vanuit de winkelstand klonk de roep om bredere zondagsopening steeds luider. Afgelopen jaar dienden Inwonersbelangen en Lijst van der Does ongeveer om de maand een voorstel in om de zondagsopenstelling te verruimen. Om te weten of deze wens breed gedragen werd besloten de coalitiepartners (zonder ChristenUnie/SGP) tot een brede enquête onder de bewoners, de winkeliers en het winkelpersoneel. Uit dat onderzoek bleek: een grote en toenemende behoefte onder inwoners om op zondag te kunnen winkelen; onder ondernemers om op zondag open te mogen en onder hun personeel bereidheid om op zondag te werken.
In een ledenvergadering van Progressief Woerden werd dit al in september besproken en de meerderheid van de aanwezigen vond dat Progressief Woerden moest meewerken aan verruiming van de zondagsopening. Een minderheid vond van niet, omdat wij ons aan de afspraken met de ChristenUnie/SGP moesten houden, of omdat de 7×24 uurs economie helemaal geen vooruitgang betekent in onze overhaaste maatschappij. En iedereen vond dat we voorzichtig moesten zijn met de samenwerking met de ChristenUnie/SGP, waarmee we op het Sociale Domein en ook op andere terreinen heel goed samenwerken. Daarom moesten we niet hard meelopen met de voorstellen van van der Does en Inwonersbelangen, die volstrekt over de opvattingen van de christelijke partijen heenwalsen.
Met deze discussie in onze achterban in het hoofd nam Marieke van Noort het voortouw om tot een respectvol voorstel voor de verruiming van de zondagsopenstelling te komen, ook al zou de ChristenUnie/SGP daar niet mee in kunnen stemmen. De fractie meende echter niet blind en doof te kunnen zijn voor de duidelijke wens uit de enquete om bredere openstelling op de zondag mogelijk te maken. De fractie heeft verdeeld gestemd: Marieke, Jelmer en Loukmane stemde voor de zondagsopenstelling, Jelle stemde mee met een compromisvoorstel van het CDA om alleen de zondagmiddagmiddag vrij te geven, dat het niet haalde. In de gemeenteraad stemde uiteindelijk alleen een minderheid van de ChristenUnie/SGP, het CDA en de raadsleden Jelle IJpma van Progressief Woerden en Geert Jan Eissens van D66 tegen de verruiming van de zondagsopenstelling. Op zondag gaan dus onze winkels open.
Dit was de laatste discussie in de raad in 2016. De ChristenUnie/SGP zegde, als gevolg van de steun voor de bredere zondagopenstelling, de samenwerking met de andere coalitiepartners op. In de bezinningsperiode december/januari zal de ChristenUnie/SGP zich bezinnen op haar positie. D66 fractievoorzitter Heerd Jan Hoogeveen gaat bij alle fracties in de Raad langs om te vragen wat zij willen. Op 19 januari komt de Raad in vergadering bijeen om te bespreken hoe we verder gaan met het college van Burgemeester en Wethouders van Woerden.

Als u de fractie nog wat mee wilt geven, bel me dan of stuur me een mail.
Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties

Meer over Jelle IJpma