Door Jelle IJpma op 21 januari 2015

PvdA Congres 17 en 18 januari 2015

In roerige en voor de PvdA zwarte tijden een congres van de PvdA dat zich zaterdag 18 januari vooral richtte op het intern functioneren van de PvdA. Maar gelukkig werden zondag daarna  ook veel uitspraken gedaan over het functioneren van de PvdA naar buiten toe. Want daarop wordt de PvdA op dit moment afgerekend en dat niet alleen figuurlijk, maar helaas ook letterlijk.

Wat hebben we zaterdag intern geregeld op het congres? We hebben gezorgd dat de PvdA op een nette manier met giften omgaat. We hebben een regeling tegen belangenverstrengeling vastgelegd, om te voorkomen dat figuren binnen de partij verschillende belangrijke functies gaan verenigen. De partij is weer een beetje democratischer geworden, door gebruik te maken van nieuwe technieken. Iedereen moet onderwerpen kunnen agenderen. Iedereen moet zo veel mogelijk mee kunnen stemmen, niet alleen via vergaderingen. Amenderen of moties indienen wordt gemakkelijker naarmate je meer mensen achter je voorstellen krijgt. Door combinaties kunnen het aantal moties en amendementen juist afnemen. En er komt een nieuw ‘ontmoetingsplein’ voor leden: een online platform, met daarnaast een digitaal ledenpanel. Dit betekent bijvoorbeeld dat in gewestelijke vergaderingen ‘gewone’ leden net zo mee kunnen spreken als afdelingsafgevaardigden. En op het congres vervalt op termijn ook het systeem van afgevaardigden per afdeling. Voor het stemmen ‘op afstand’ wordt een speciale PvdA-app ontwikkeld.

Inhoudelijk hebben we twee resoluties vastgesteld. De commissie Melkert kwam als reactie op de economische crisis met een voorstel om de bakens drastisch te verzetten. “Werkgelegenheid als maatstaf van herstel en evenwicht. Omslag naar duurzaam in hogere versnelling. Innovatie en motivatie voor economische prestatie. Transparantie: verantwoording en zeggenschap versterkt. Evenwicht: vizier op de lange termijn gericht.” De commissie Hamming bepleitte in het rapport ‘van Waarde’ dat waarden veel meer dan nu leidend moeten zijn ons politieke handelen en dat de middelen die worden ingezet meer moeten passen bij die waarden. Mooi is een oud citaat van Adlai Stevenson in  zijn campagne tegen Dwight Eisenhower. Een vrouw uit het publiek riep na een speech: ”Ieder weldenkend mens zal op u stemmen.” Waarop Stevenson antwoorde: “Dat is niet genoeg. Ik heb de meerderheid nodig.”  Het partijbestuur stelt met dit rapport in de hand ook stevige eisen aan politici en bestuurders van onze partij.

Op het eind van de zaterdag stak Lodewijk Asscher ons een stevig hart onder de riem met een bevlogen speech:  “Wij accepteren niet dat mensen zich hier bedreigd moeten voelen. Wij accepteren niet dat mensen worden buitengesloten. We mogen niet lijdzaam toekijken als onze rechtsstaat wordt ondermijnd. Dat is een van de belangrijkste lessen uit de geschiedenis van de Kristallnacht”

Zondag was de dag van de andere speeches en de actuele politiek. Er zijn maar liefst 20 moties aangenomen. De meeste werden door het partijbestuur overgenomen, bijvoorbeeld over de zorg en zorgwerkers en over de begeleiding naar werk. En zo werd de fractie van de Tweede Kamer verzocht: “Te ijveren voor een herziening van de wet waarbij wordt geregeld dat gezinnen met minderjarige kinderen uitspraken van rechtbanken inzake hun verblijfsstatus, thuis in hun eigen huis mogen afwachten.”

Maar ook moties waar het partijbestuur niet enthousiast over was, werden aangenomen, zoals bijvoorbeeld over de strafbaarstelling van illegaliteit (Sander Terphuis in actie!). En de PvdA moet een onderzoek doen naar een voorwaardelijk basisinkomen. Een motie die eigenlijk al invoering vroeg  werd afgewezen. Over de verhoudingen in de gezondheidszorg is een motie aangenomen die eist dat de positie van verzekerden binnen zorgverzekeringsmaatschappijen aanzienlijk wordt versterkt zodat verzekerden meer invloed krijgen op het beleid, maar die niet de volledig vrije artsenkeuze biedt die een deel van het congres graag had gezien.

En tenslotte: het lukte Ruud Koole niet om op de Eerste Kamer kandidatenlijst een positie te krijgen. Pogingen om hem hoog te plaatsen mislukten, waarna hij zich terugtrok.

Al met al was het een goed congres, met goede debatten en zorgvuldige besluiten. Dit is een partij die heel duidelijk weet wat ze wil en niet in paniek raakt nu we de kiezers blijkbaar minder weten te vinden, maar wel wil bijsturen. Hopelijk helpt die duidelijkheid om toch beter te scoren bij de verkiezingen en het interne enthousiasme over te dragen op de kiezers. Heel duidelijk brachten Spekman, Barth, Asscher en Samson over wat de PvdA in het afgelopen jaar allemaal heeft binnengehaald aan sociale vernieuwing. Nu is het zaak om dat ook bij de kiezer over te brengen.

Jelle IJpma

Jelle IJpma

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties

Meer over Jelle IJpma