Provinciale Staten en Waterschappen verkiezingen 2023

Op zaterdag 25 februari kwam de rode slinger in Woerden. De kandidaten voor de Provinciale Staten verkiezingen en het waterschap waren aanwezig om de Woerdenaren aan te spreken en de standpunten van de PvdA ui te dragen. De foto’s laten zien dat het goed weer was, ookal was de wind wat fris. Na ongeveer een uur vertrok de bus met kandidaten naar de volgende halteplaats.

Een kwartje van de fractie: de brug en het zwembad

Hoe staat het met de Woerdense politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid, via Progressief Woerden? Dat zijn de vragen die wij proberen te beantwoorden in het kwartje van de fractie, dat vier keer in het jaar probeert te verschijnen.

December 2022 was weer even een spannende politiek maand in Woerden. De gemeenteraad moest twee besluiten nemen over de aanleg van de Rembrandtbrug over de Oude Rijn, over een extra krediet en over het bestemmingsplan.Becijferd was dat de brug in ieder geval 10 miljoen duurder wordt dan in december 2020 was begroot. Onder andere door de oorlog in de Oekraïne zijn alle prijzen enorm gestegen. Daarnaast moest het bestemmingsplan worden aangepast, omdat de weg net een beetje anders moet komen te liggen, op basis van de inspraakprocedure die er geweest is. In de pers kwamen verwarrende berichten over de opstelling van Progressief Woerden. Het Algemeen Dagblad en RPL-Woerden berichtten dat Progressief Woerden tegen het extra krediet van 10 miljoen voor de brug had gestemd. Maar de Woerdense Courant/het Kontakt meldde dat Progressief Woerden had ingestemd met het voorstel.

Welke krant had gelijk? Dat ligt ingewikkeld. Eerst de achtergrond. In 2020 is het besluit om een Rembrandtbrug aan te leggen voor 21 miljoen met grote meerderheid aangenomen door de toenmalige gemeenteraad. Naast Progressief Woerden stemden alleen Inwonersbelangen en Woerden en Democratie tegen. De rest was voor. De belangrijkste reden om tegen de brug te stemmen was voor ons de hoge kosten. Wij vonden en vinden dat je 21 miljoen (nu dus 31 miljoen) niet in verkeersoplossingen moet stoppen maar in sociaal en groen. Maar toen de Raad democratisch besloot om de brug aan te leggen hebben wij direct gezegd: dan moeten we dat besluit wel zo goed mogelijk uitvoeren. Wij zien natuurlijk ook de vele opstoppingen op de Rembrandtlaan en de fijnstofproblemen langs de Rembrandtlaan en de Boerendijk.

Er waren toen drie opties voor de brug, de Gildenbrug, de Rietveldbrug en de Rembrandtbrug. De laatste is de duurste, maar de enige brug die aantoonbaar een bijdrage levert aan de vermindering van de verkeersdrukte en de fijnstofproblemen. Er is een zogeheten Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse uitgevoerd waarbij de kosten en de baten voor verkeer, luchtkwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid, etc werden afgewogen. Daar kwam toen, ondanks de hogere kosten, de Rembrandtbrug als grote winnaar uit de bus.

Vervolgens moest de ruimtelijke ordening voor de brug in een bestemmingsplanworden geregeld: waar komt de brug en de wegen van en naar de brug, hoe wordt de brug precies aangelegd en welke grond (met bedrijfsgebouwen in Barwoutswaarder op die grond) moest worden aangekocht om de brug te kunnen realiseren.
Toen Progressief Woerden aan het college van Burgemeesters en Wethouders ging deelnemen, met Jelmer Vierstra als wethouder voor onder andere financiën, toen was dit ook de opstelling: we zijn tegen de uitgaven aan de Rembrandtbrug, maar als de gemeenteraad in meerderheid de aanleg van de brug wil, dan zullen
wij en onze wethouder aan een zo goed mogelijke uitwerking van die brug werken.

Nu was er dus extra geld nodig voor de brug en moest het bestemmingsplan worden aangepast. Progressief Woerden was en is nog steeds tegen de hoge uitgaven en stemde dus tegen het extra krediet, samen met D66,
Inwonersbelangen, Woerden en Democratie en Splinter. Maar de meerderheid van de raad, 17 stemmen van Lijst van der Does, CDA, ChristenUnie/SGP en de VVD, stemde voor. Maar toen de raad dus door wilde met de brug heeft Progressief Woerden, net als eerder, wel weer ingestemd met een goede uitwerking van dat besluit in het bijgestelde Bestemmingsplan. Dat betekent dus niet dat Progressief Woerden vóór de brug is. Wat ons betreft zouden we ons geld liever besteden aan andere zaken zoals armoedebeleid, wonen, opvang vluchtelingen en meer biodiversiteit.

Het is een ingewikkeld verhaal, als u nog verdere uitleg wilt, bel me gerust op. Maar ik vind Progressief Woerden consequent.

In december hadden we ook moeten besluiten over een onderzoek naar de toekomst van de Woerdense zwembaden. Maar daar kwamen we niet aan toe. Dat wordt in januari besproken. De kosten van de zwembaden vliegen de pan uit.De zwembaden kosten per jaar 1,7 miljoen, terwijl er maar 0,7 miljoen aan kaartverkoop binnenkomt. De zwembaden hebben, met 170.000 bezoekers voor het Batensteinbad en in 2019 circa 74.000 voor H2O in Harmelen (De cijfers hebben vooral betrekking op 2019, omdat de coronajaren geen goed beeld geven) hebben wel een “hoog maatschappelijk rendement”. De zwembaden zijn duur, maar dragen wel veel bij aan het woonplezier in Woerden en Harmelen. Maar nu het zwembad in Woerden toe is aan een hele grote renovatie en het zwembad in Harmelen economisch bijna afgeschreven is, is het goed te kijken naar de toekomst van de zwembaden.

Het college stelt voor om onderzoek te doen naar twee scenario sluiting/ sloop beide zwembaden en realisatie nieuwbouw. Voortzetting huidige situatie (behoud beide accommodaties) In januari zullen we hierover besluiten. Progressief Woerden wil hierbij niet alleen kijken naar de “waterbakken”, maar ook naar wat vooral het zwembad in Harmelen ook voor andere functies heeft, zoals de zalen accommodaties. En we willen naast onderzoek van de zwembaden ook een goed gesprek met de inwoners van Woerden en Harmelen, vooral specifieke doelgroepen, zoals jongeren, ouderen en mensen met een handicap. Wordt vervolgd. En dan gaan we het hebben over de discussie over de windmolens

Jelle IJpma, 06-12732308

Een kwartje van de fractie: Progressief Woerden in het college, een miljoen voor armoedebestrijding in 2023

Hoe staat het met de Woerdense politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid, via Progressief Woerden? Dat zijn de vragen die wij proberen te beantwoorden in het kwartje van de fractie, dat vier keer in het jaar probeert te verschijnen. Maar dat lukt in 2022 nog niet zo erg.

In maart 2 is het nieuwe college gevormd. Met Progressief Woerden, Jelmer Vierstra is “onze ”wethouder. Maar ook lijst van der Does levert een wethouder: Ad de Regt is hun wethouder. Arjan Noorthoek is van het CDA en Jacques Roozendaal is van de ChristenUnie/SGP. Maar, een bij de samenstelling van het college constateerden de “Oude” coalitiepartijen (CDA, ChristenUnie/SGP en van der Does) dat er eigenlijk een vijfde wethouder nodig is om Woerden goed te besturen. En, dat is heel bijzonder, er werd gezocht naar een vooral goede vijfde wethouder, met name op het sociaal domein, partijkleur deed minder ter zake. Kwaliteit ging boven de achtergrond. En daar is Mariette Pennaerts in beeld gebracht. Zij is oud- gedeputeerde van de provincie Utrecht. En ze komt van Groen Links. Nu is ze “wethouder boven de partijen”. Met burgemeester Molkenboer zit er nu een goed college, met duidelijke banden met Woerden (Jelmer en Arjan). En verder een open college, met bewezen bestuurlijke kwaliteiten.

Politiek is het best spannend. Progressief Woerden zal niet enthousiast kunnen worden voor de brug over de Oude Rijn, waar de meerderheid van de raad voor heeft gekozen. En Lijst van der Does is eigenlijk mordicus tegen plaatsing van windmolens, waar de meerderheid van de Woerdense raad naar wil streven. Het college gaat werken aan de brug en aan de windmolens, maar niet alle coalitiepartijen zullen daar altijd voor stemmen, dat is afgesproken.

Progressief Woerden blijft Progressief Woerden. We hebben duidelijk oog voor de belangen van de boeren bij de stikstofreductie, maar het streven naar stikstofreductie blijft recht overeind. We hebben veel aandacht voor duurzaamheidsactiviteiten: tegelwippen, natuurvriendelijk tuinieren, een stadsecoloog en een goed bomenbeleid (niet alleen kwantiteit, maar ook kwaliteit), aandacht voor energiearmoede, meerdere malen aandacht voor de opvang van vluchtelingen, voor openbaar onderwijs en voor een goed jongerenbeleid. Progressief Woerden regeert mee, maar blijft kritisch, ook op onze eigen wethouder.

In de nieuwe begroting, van “onze” wethouder financiën, hebben we duidelijk invloed uitgeoefend. Een degelijke begroting. Wel zorgen voor het jaar 2026, als we veel minder geld van het rijk gaan krijgen via het gemeentefonds. En zorgen over de schuldquote, de verhouding tussen onze schulden en het totale bedrag van de begroting op langere termijn. Vooral de kosten van de brug zullen zwaar op Woerden gaan drukken. Maar wel voor 2023 1 miljoen beschikbaar voor maatregelen tegen de armoede, die ontstaat door de hogere energielasten en de hogere kosten van levensonderhoud. In november gaan we de begroting bespreken. Dat zal best wel spannend worden, vooral door de oplopende kosten van de brug.

Maar gelukkig zijn we daar als Progressief Woerden goed herkenbaar, zowel in het college als in de gemeenteraad. Als u het wilt volgen, dan kunt u altijd de nieuwsberichten volgen op de sociale media  en op onze website www.progressiefwoerden.nl . En wie mee wil praten met de fractie, dat kan heel goed, want we vergaderen nu bijna altijd digitaal. In enkele gevallen gaan we naar het gemeentehuis, bijvoorbeeld voor de bespreking van de begroting leek dat beter. En we gaan “de boer op”. We zijn als fractie bij een jongeren café geweest, bij radio en TV RPLFM en we gaan nog meer op pad. En als u mee wilt praten, neem dan even contact met me op. U bent ook van harte welkom bij de vergaderingen van de fractie. Nu vergaderen we weer vooral digitaal, dat maakt het nog makkelijker om mee te doen, al is het minder gezellig….

Jelle IJpma
06-12732308

Stemmen Progressief Woerden op een rijtje

Een kwartje van de Fractie

Progressief Woerden krijgt steun bij de energietransitie en het armoedebeleid, maar onvoldoende bij het woonbeleid. 

Hoe staat het met de Woerdense politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid, via Progressief Woerden? Dat zijn de vragen die wij proberen te beantwoorden in het kwartje van de fractie, dat vier keer in het jaar verschijnt.  

Het jaar 2021 is alweer bijna ten einde, maar er is veel gebeurd in politiek Woerden in de afgelopen periode. We zijn vooral bezig geweest met de energietransitie, vanuit een opdracht om een plan daarvoor uit te werken. We moeten niet alleen van het gas af, maar willen ook de uitstoot van CO2 reduceren en daarmee het gebruik van fossiele brandstof verminderen en overgaan naar duurzame energieopwekking.  

Woerden heeft een ‘Warmtevisie’’ vastgesteld, waarin we bepalen hoe we duurzaam en aardgasvrij willen worden. Alle woningen en gebouwen in Woerden zijn geanalyseerd en er is een plan gemaakt. Uitgangspunten zijn “Stap voor stap isoleren en besparen en: samen aan de slag met buurten en initiatieven gericht op duurzaam verwarmen”. Marguerite Boersma drong eropaan om vooral te kijken wat mensen zelf kunnen en met name de mensen te steunen voor wie energiebesparende maatregelen onbetaalbaar lijken. Zij vroeg om een compact plan om inwoners met een kleine beurs in staat te stellen isolatiemaatregelen te treffen en hen te helpen met het financieren daarvan. Progressief Woerden had een goed verhaal, de hele raad steunde onze motie.   

Daarnaast heeft Woerden een kader opgesteld voor de grootschalige energieopwekking. Naast het opwekken van zonne-energie op de daken en kleine windmolens, hebben we ook echt grote windmolens nodig en zonneparken in het groen. Enkele partijen in Woerden zijn niet overtuigd van de noodzaak om ook in onze eigen omgeving windmolens te plaatsen. Jelmer Vierstra had een overtuigend verhaal waarom wij ook ons steentje bij moeten dragen en gelukkig kreeg hij (en ook de ChristenUnie/SGP was toekomstgericht) de Woerdense gemeenteraad mee. Woerden loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid voor het milieu. We gaan onderzoeken of we grootschalig zonne-energie kunnen opwekken en windmolens kunnen plaatsen langs de A12 in Reijerscop en/of Barwoutswaarder. We zijn er nog niet, maar een meerderheid van de gemeenteraad van Woerden wil hieraan gelukkig meewerken. We zien hier dat de rechtse partijen van der Does, VVD, Inwonersbelangen en Woerden voor Democratie (= Reem Bakker) en WeDo politiek (= Wilma de Mooij, voorheen SP!) tegen zijn, maar Progressief Woerden, D66, ChristenUnie/SGP, Sterk Woerden en CDA voor.   

Ook in de discussies die we hebben gehad over de vernieuwing van het gemeentelijk armoedebeleid zie je ongeveer deze verhouding, maar gelukkig stemt wel de hele raad in met een actiever en meer gericht armoedebeleid. Waar we vanuit Progressief Woerden vooral op hebben aangedrongen is dat er beter wordt gesproken met de mensen in armoede zelf. Als PvdA en Progressief Woerden hebben we in deze discussie zelf een thema-avond over armoede georganiseerd, met veel deelnemers. Dat heeft er zeker aan mee gewerkt dat de wethouder nu heeft beloofd om komend jaar ook de mensen in armoede meer te betrekken bij de beleidsvorming op ‘hun’ terrein. We blijven dat kritisch volgen. 

In het woonbeleid lukte het Progressief Woerden net niet om meer nadruk te gaan leggen op sociale huur en betaalbare woningbouw. De lange wachttijden van jongeren en starters op de woningmarkt (die wachttijd is voor huurwoningen opgelopen naar gemiddeld 14 jaar!) en het feit dat de Woningbouwcorporatie meer geld krijgt (omdat de ‘verhuurdersheffing’ is afgeschaft) laten zien hoe noodzakelijk dat is en dat het nu mogelijk is. Marguerite Boersma deed een verwoede poging om in Woerden te gaan werken naar 20% sociale woningbouw in de woningproductie, waar we nu maar op 17% komen. De wethouder vindt dat we nu al genoeg doen aan sociale woningbouw en alle collegepartijen volgen hem daarin. Het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen!  

En gelukkig zijn we daar als Progressief Woerden al goed mee bezig. We hebben ons programma opgesteld en we hebben een mooie lijst met kandidaten. Zie daarvoor de website www.progressiefwoerden.nl . En zowel op die lijst als in dat programma moet u de PvdA visie kunnen herkennen. En als u mee wilt praten, neem dan even contact met me op. U bent ook van harte welkom bij de vergaderingen van de fractie. Nu vergaderen we weer vooral digitaal, dat maakt het nog makkelijker om mee te doen, al is het minder gezellig….

Jelle IJpma
06-12732308

Thema café online op 30 november 20.00 uur

Het armoedebeleid in Woerden is onderzocht door de rekenkamer, want Woerden wil vernieuwen. Maar er is niet gesproken met de Woerdenaren die de gemeente (soms) nodig hebben omdat zij
armoede aan den lijve ondervinden. Hoe ervaren zij nu het gemeentelijk bijstandsbeleid, de declaratieregeling, de toeslagen vanuit de gemeente en zo? Progressief Woerden en de PvdA Woerden willen, met de Raad van Kerken, de ChristenUnie/SGP en de SP, graag luisteren naar die ervaringen. Iedereen die kritiek heeft, ofwel gratis advies, is welkom. Maar ook van positieve ervaring kunnen we leren. Heb je iets te vertellen, of wil je luisteren, doe mee op 30 november om 20.00 in Zoom.

Registreren kan via deze link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0td-upqzsoGdOTLoNHKCP4Vf9cUPoRaRK2

Je ontvangt dan een persoonlijke inloglink.
Meer informatie bij Jelle IJpma: [email protected] / 06-12732308

 

 

Kwartje van de fractie: september 2021

Progressief Woerden krijgt steun in het huisvestingsbeleid en het bouwbeleid Hoe staat het met de Woerdens politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid, via Progressief Woerden? Dat zijn altijd de vragen die wij beantwoorden in het kwartje van de fractie, dat vier keer in het jaar verschijnt.

De politiek ligt altijd in de zomer een paar weken stil in de gemeenteraad, net als de Tweede Kamer. De laatste vergadering van de gemeenteraad stond in het teken van het ‘Afwegingskader grootschalige Duurzame energie’. Kort gezegd: hoeveel windmolens en grote zonne-energievelden willen we in Woerden en waar komen ze?
Nederland heeft in het Klimaatakkoord vastgelegd hoeveel duurzame energie van zon en wind we in ons land willen opwekken, op zee en in het land. Daarin staat hoeveel duurzame elektriciteit moet worden opgewekt om de CO2 uitstoot tot 2030 met de helft te verminderen. Het Klimaatakkoord wordt uitgewerkt in 30 “RES-en”, Regionale Energie strategieën. En gemeenten stellen gezamenlijk zo’n RES op. Voor Woerden is het uitgangspunt de RES die 16 gemeenten in Utrecht (de U16, de provincie zonder het gebied rond Amersfoort) gezamenlijk opstellen met de provincie en het waterschap. Daarin is gekeken naar hoeveel iedere gemeente kan opwekken. Gemeenten als Lopik, Woerden en de Ronde Venen hebben veel ruimte en kunnen meer opwekken dan gemeenten als Nieuwegein en Utrecht, die meer verstedelijkt zijn en minder groene ruimte hebben.

Het college van Burgemeester en Wethouders vond dat Woerden niet zo solidair hoefde te zijn en stelde voor om uit te gaan van het aantal inwoners, ze wilden minder energie zelf opwekken. We gaan zoveel mogelijk kleinschalig opwekken (op daken en met kleine windmolens bij boerderijen). Maar grootschalige opwek blijft nodig. Voorgesteld werd om 50% van de energie via windmolens op te wekken en 50% via zonnevelden (40 ha zonnevelden en 2 grote windturbines van 240 meter tiphoogte of 4 middelgrote windturbines van 150 meter). Voorgesteld wordt aan te geven waar geen wind- en zonne-energie kan worden opgewekt, waar we na 2030 mogelijkheden hebben en waar nu direct kan worden gestart. Voor de windmolens werd een locatie voorgesteld in de polder Reyerscop, Woerdens grondgebied aan de overzijde van de A12. Er zijn voorwaarden opgesteld over de afstand tot woningen. En minstens 50 % van de energieopwekking moet in eigendom van Woerdenaren (personen of stichtingen) komen.

Er is dit voorjaar een uitgebreide inspraakronde geweest: een enquête, straatgesprekken en inspraakbijeenkomsten. Daaruit kwam veel weerstand tegen windmolens naar voren, maar ook voorstanders van een stevig duurzaamheidsbeleid. De tegenstanders maakten veel lawaai, De raad heeft tweemaal gesproken voordat het in de Raadsvergadering kwam en de raadsvergadering begon al om 17.00, dat was verstandig omdat er 19 amendementen waren (voorstellen tot wijziging van het voorstel) en 12 moties (voorstellen over de uitvoer van het voorstel). Een aantal fracties in Woerden wil veel minder of geen windmolens: Lijst van der Does, InwonersBelangen, de VVD, Wilma de Mooij en Reem Bakker (Samen 12 van de 31 Woerdense raadszetels). De VVD vindt dat we beter kunnen werken aan een kerncentrale en Lijst van der Does wil alleen maar windmolens op zee. Progressief Woerden wil met Sterk Woerden, D66 en ChristenUnie/SGP (samen ook 12 zetels) wel werken aan duurzaamheid. Het CDA (7 zetels) twijfelt en levert de beslissende stemmen. Jelmer Vierstra van Progressief Woerden was helder. Hij stelt voor om meer wind- en zonne-energie leveren dan het college voorstelt, omdat Woerden daar de ruimte voor heeft en solidair moet zijn

Kwartje van de fraktie: Progressief Woerden krijgt steun in het huisvestingsbeleid en het bouwbeleid

Hoe staat het met de Woerdense politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid, via Progressief Woerden?
Dat zijn altijd de vragen die wij beantwoorden in het kwartje van de fractie. Bijna altijd heb ik het over de financiën van Woerden. Want Woerden moet bezuinigen omdat we de begroting niet sluitend krijgen, en dat komt deels door de grote plannen van Woerden: investeringen waardoor schulden ontstaan. Dat is moeilijk. Te moeilijk voor wethouder Bolderdijk, hij is er mee gestopt. Lijst van der Does had het er moeilijk mee. Ze hebben een ervaren kandidaat gevonden: Ad de Regt, hij is formateur van dit College van burgemeester en wethouders, dus kent de Woerdense politiek. (meer…)

Een kwartje van de fractie: Woerden bezuinigt op armoedebeleid

Hoe staat het met de Woerdens politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid, via Progressief Woerden? Dat zijn altijd de vragen die wij beantwoorden in het kwartje van de fractie. Het gaat deze keer weer over financiënn want Woerden moet bezuinigen. Waarom? We hebben drie soorten financiële problemen: In de eerste plaats hebben we te maken met stijgende kosten met name in de openbare ruimte (IBOR), bij onderwijshuisvesting en in het sociaal domein, waar het volume van de geleverde zorg toeneemt. In de tweede plaats wil de huidige coalitie (CDA, SGP/ChristenUnie, D66 en Partij van der Does) investeren op het gebied van verkeer en wegen. En daar zijn, in de derde plaats, natuurlijk de tekorten door de Coronacrisis bij gekomen, die overigens pas kwamen nadat de voorbereiding van deze bezuinigingen al waren afgerond. Deze kosten worden dus nog niet door de bezuinigingen gedekt.

Het college van Burgemeester en Wethouders (CDA, SGP/ChristenUnie, D66 en Partij van der Does) legt nu aan de gemeenteraad een bezuinigingsscenario voor, bestaande uit:

  • Een aantal maatregelen, die in de komende jaren bezuinigingen moeten opleveren. Dit moet er toe leiden dat vanaf 2023 de gemeente per jaar € 4,5 miljoen minder uit gaat geven.
  • Een stijging van de gemeentelijke belasting (OZB en leges) in de komende jaren. Eerst een stijging van 8% in 2021. En in de jaren 2022, 2023 en 2024 ieder jaar 5% verhoging. Daardoor krijgt de gemeente vanaf 2023 € 3 miljoen per jaar meer aan inkomsten. In het voorgestelde scenario wordt € 2,9 miljoen ‘omgebogen’ in 2021 en € 7,5 miljoen euro op de lange termijn vanaf 2023.

Het voorgestelde scenario beperkt, volgens het college, de meest schadelijke maatschappelijke effecten van de mogelijke maatregelen. Het ontziet mensen die hulp nodig hebben en ondersteunen de zwakken. Hiermee voorkomt Woerden waterbedeffecten en langetermijnkosten; Het voorzieningenniveau blijft in stand en de economie wordt gestimuleerd;  Woerden blijft ontwikkelen en investeren; Woerden spaart en vermindert de schulden.

Maar wat zijn dat dan voor maatregelen?
De maatregelen liggen op verschillende terreinen. Ze moeten dus vanaf 2023 een jaarlijkse besparing van € 4,5 miljoen opleveren, naast de verhoging van de inkomsten door belastingen met € 3 miljoen, die de Woerdense burgers gaan betalen. De maatregelen liggen bijvoorbeeld voor € 1,5 miljoen op het terrein van de openbare ruimte en voor € 0,5 miljoen bij het milieubeleid. Maar vooral de terreinen Jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Werk en Inkomen worden relatief zwaar aangepakt voor meer dan € 1 miljoen voor beide terreinen. Armoedebeleid, zoals onderwijsachterstandenbeleid, declaratieregeling voor schoolgeld en abonnementen en armoedebestrijding voor kinderen, worden tot een minimum teruggebracht. De Voedselbank wordt wel gesteund, om de ergste problemen op te vangen. Voor ouderen en mensen met een handicap wordt de regiotaxi afgebouwd, hopende op uitbreiding van particulier initiatief zoals automaatje. Dagbesteding voor mensen met een handicap wordt teruggeschroefd door hele strenge indicatie en herindicatie. En Ferm Werk moet zich richten op mensen die terug kunnen komen op de arbeidsmarkt. De mensen die dat niet kunnen en volledig van Ferm Werk afhankelijk zijn krijgen een minimale begeleiding. Het wordt een Ferm Werk light. En Woerden wilde haar burgers, ook de burgers die afhankelijk zijn van de zorg van de overheid altijd zoveel mogelijk zelfstandigheid geven. Iedereen moest het beheer houden over de eigen gegevens bij de gemeente, ook de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering of van zorg via de gemeente. We hadden daarvoor een systeem ontwikkeld: Inwonercloud. Nu zou de Inwonercloud worden afgeschaft. Woerden wilde de zorggebruiker zoveel mogelijk eigen regie geven, maar dat beleid wordt verlaten. U begrijpt: Progressief Woerden zal zich hiertegen fel verzetten. Wij willen geen wegen ten koste van de mensen in Woerden die het moeilijk hebben. En de PvdA wil dit najaar een armoededebat organiseren. Het wordt een heet najaar.

Jelle IJpma september 2020

PS Op 23 april van dit jaar heeft de gemeenteraad van Woerden, op initiatief van de coalitiepartij ChristenUnie/SGP met overgrote meerderheid in het college in een motie verzocht om: ”Bij de voorgestelde ombuigingen te waarborgen dat deze ombuigingen geen negatieve invloed hebben op de ondersteuning vanuit de gemeente op de participatie van de groep inwoners die onder de armoedegrens leeft”. De motie was mede ondertekend door Progressief Woerden, de SP en fractie Bakker, Sterk Woerden en D66 en werd door (bijna) de hele raad aangenomen, toen ook het CDA en Inwonersbelangen instemden. Alleen de VVD en Lijst van der Does waren hier tegen. Het is de vraag wat de andere partijen in de gemeenteraad overeind willen houden van dit mooie voornemen. Progressief Woerden zal ze hieraan herinneren.