Een kwartje van de fractie: Woerden bezuinigt op armoedebeleid

Hoe staat het met de Woerdens politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid, via Progressief Woerden? Dat zijn altijd de vragen die wij beantwoorden in het kwartje van de fractie. Het gaat deze keer weer over financiënn want Woerden moet bezuinigen. Waarom? We hebben drie soorten financiële problemen: In de eerste plaats hebben we te maken met stijgende kosten met name in de openbare ruimte (IBOR), bij onderwijshuisvesting en in het sociaal domein, waar het volume van de geleverde zorg toeneemt. In de tweede plaats wil de huidige coalitie (CDA, SGP/ChristenUnie, D66 en Partij van der Does) investeren op het gebied van verkeer en wegen. En daar zijn, in de derde plaats, natuurlijk de tekorten door de Coronacrisis bij gekomen, die overigens pas kwamen nadat de voorbereiding van deze bezuinigingen al waren afgerond. Deze kosten worden dus nog niet door de bezuinigingen gedekt.

Het college van Burgemeester en Wethouders (CDA, SGP/ChristenUnie, D66 en Partij van der Does) legt nu aan de gemeenteraad een bezuinigingsscenario voor, bestaande uit:

 • Een aantal maatregelen, die in de komende jaren bezuinigingen moeten opleveren. Dit moet er toe leiden dat vanaf 2023 de gemeente per jaar € 4,5 miljoen minder uit gaat geven.
 • Een stijging van de gemeentelijke belasting (OZB en leges) in de komende jaren. Eerst een stijging van 8% in 2021. En in de jaren 2022, 2023 en 2024 ieder jaar 5% verhoging. Daardoor krijgt de gemeente vanaf 2023 € 3 miljoen per jaar meer aan inkomsten. In het voorgestelde scenario wordt € 2,9 miljoen ‘omgebogen’ in 2021 en € 7,5 miljoen euro op de lange termijn vanaf 2023.

Het voorgestelde scenario beperkt, volgens het college, de meest schadelijke maatschappelijke effecten van de mogelijke maatregelen. Het ontziet mensen die hulp nodig hebben en ondersteunen de zwakken. Hiermee voorkomt Woerden waterbedeffecten en langetermijnkosten; Het voorzieningenniveau blijft in stand en de economie wordt gestimuleerd;  Woerden blijft ontwikkelen en investeren; Woerden spaart en vermindert de schulden.

Maar wat zijn dat dan voor maatregelen?
De maatregelen liggen op verschillende terreinen. Ze moeten dus vanaf 2023 een jaarlijkse besparing van € 4,5 miljoen opleveren, naast de verhoging van de inkomsten door belastingen met € 3 miljoen, die de Woerdense burgers gaan betalen. De maatregelen liggen bijvoorbeeld voor € 1,5 miljoen op het terrein van de openbare ruimte en voor € 0,5 miljoen bij het milieubeleid. Maar vooral de terreinen Jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Werk en Inkomen worden relatief zwaar aangepakt voor meer dan € 1 miljoen voor beide terreinen. Armoedebeleid, zoals onderwijsachterstandenbeleid, declaratieregeling voor schoolgeld en abonnementen en armoedebestrijding voor kinderen, worden tot een minimum teruggebracht. De Voedselbank wordt wel gesteund, om de ergste problemen op te vangen. Voor ouderen en mensen met een handicap wordt de regiotaxi afgebouwd, hopende op uitbreiding van particulier initiatief zoals automaatje. Dagbesteding voor mensen met een handicap wordt teruggeschroefd door hele strenge indicatie en herindicatie. En Ferm Werk moet zich richten op mensen die terug kunnen komen op de arbeidsmarkt. De mensen die dat niet kunnen en volledig van Ferm Werk afhankelijk zijn krijgen een minimale begeleiding. Het wordt een Ferm Werk light. En Woerden wilde haar burgers, ook de burgers die afhankelijk zijn van de zorg van de overheid altijd zoveel mogelijk zelfstandigheid geven. Iedereen moest het beheer houden over de eigen gegevens bij de gemeente, ook de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering of van zorg via de gemeente. We hadden daarvoor een systeem ontwikkeld: Inwonercloud. Nu zou de Inwonercloud worden afgeschaft. Woerden wilde de zorggebruiker zoveel mogelijk eigen regie geven, maar dat beleid wordt verlaten. U begrijpt: Progressief Woerden zal zich hiertegen fel verzetten. Wij willen geen wegen ten koste van de mensen in Woerden die het moeilijk hebben. En de PvdA wil dit najaar een armoededebat organiseren. Het wordt een heet najaar.

Jelle IJpma september 2020

PS Op 23 april van dit jaar heeft de gemeenteraad van Woerden, op initiatief van de coalitiepartij ChristenUnie/SGP met overgrote meerderheid in het college in een motie verzocht om: ”Bij de voorgestelde ombuigingen te waarborgen dat deze ombuigingen geen negatieve invloed hebben op de ondersteuning vanuit de gemeente op de participatie van de groep inwoners die onder de armoedegrens leeft”. De motie was mede ondertekend door Progressief Woerden, de SP en fractie Bakker, Sterk Woerden en D66 en werd door (bijna) de hele raad aangenomen, toen ook het CDA en Inwonersbelangen instemden. Alleen de VVD en Lijst van der Does waren hier tegen. Het is de vraag wat de andere partijen in de gemeenteraad overeind willen houden van dit mooie voornemen. Progressief Woerden zal ze hieraan herinneren.

All lives matters

In de wereld gebeuren momenteel vreselijk dingen, soms ver weg, soms dichter bij huis. Op vrijdag 19 juni 2020 hoorde ik het bericht op de tv-programma WNL, dat een aantal IS-vrouwen waren ontsnapt. Deze vrouwen zitten nu in Noord-Syrië en willen graag terug naar het Nederland, een land die zij niet goed genoeg vonden. Hun families in Nederland hebben advocaten ingeschakeld om de Nederlandse overheid te verplichten deze vrouwen en hun kinderen terug te halen. Inmiddels heeft de rechter bepaald dat de overheid die taak niet heeft. Maar wie komt er op voor de Jezidi-vrouwen en hun kinderen, die zo afschuwelijk zijn behandeld door de IS-leden. De levens van die Jezidi-vrouwen en kinderen tellen ook.

En de christenen in Syrië? Volgens de Organisatie Open Doors, een stichting dat zich inzet voor vervolgde christenen, staat Syrië nummer 11 op de lijst van landen die christenen om hun geloof vervolgen. Zes plaatsen lager dan Pakistan, waar je zelfs als advocaat van een christen niet veilig bent. China staat in deze lijst op plaats 23. Daar heb je het ook zwaar als Oeigoer, of als arts, die de bevolking tracht te waarschuwen en de overheid niet in alles gehoorzaamd. Hun levens tellen ook.

Gelukkig hebben wij het in Nederland beter, maar streven naar verbetering blijft nodig. Of het nu om racisme, vrouwenrechten en andersoortig onrecht gaat. Er schuilt gevaar in het bagatelliseren van onrecht in Nederland. Verslechtering van de situatie ligt altijd op de loer. Ook als je demonstreert tegen onrecht of opkomt voor je eigen belangen. Het vernielen van standbeelden is daarom ongepast. Net als het bedreigen van wetenschappers van het RIVM, zoals onlangs gebeurde door de leden van de Farmers Defence Force. Of taart gooien in het gezicht  van een politicus…

PvdA fracties ondertekenen het PvdA manifest “Bouwen en wonen”

De afgelopen maanden hebben bestuur en fracties van de PvdA-afdelingen Lopikerwaard, Woerden en IJsselstein hard gewerkt aan het opstellen van het manifest “Bouw en wonen”.
We willen de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in onze regio versnellen. Immers, iedereen moet zeker kunnen zijn van goed en betaalbaar wonen. Maar dat wordt voor velen een steeds groter probleem.

Vele opties zijn tegen het licht gehouden. Wooncorporaties in onze regio zijn geraadpleegd, provinciale en landelijke deskundigen gaven adviezen. Resultaat: een helder manifest met 17 krachtige stellingen. Dit manifest wordt het richtsnoer voor onze raadsleden om zo snel mogelijk resultaten te gaan boeken.

Link Manifest

De Deel in IJsselstein was 7 januari afgeladen vol. Vanuit de hele provincie waren PvdA-leden toegestroomd om de presentatie en ondertekening van dit woonmanifest mee te maken.
Aansluitend werd afgesloten met de Nieuwjaarsborrel van het provinciale gewestbestuur.

De avond startte met een Pubquiz. Hoeveel woningen moeten er in de provincie de komende jaren bijkomen? Ja, 104.000 dus, een geweldige opgave! Welke gemeente groeit in inwonertal momenteel het snelst, Amsterdam, Eindhoven of Utrecht? Utrecht dus! Dagvoorzitter Rik Dekker kreeg de
stemming er goed in.

Hierna presenteerde Paul Nieveen van Dijkum het manifest. In razend tempo werden alle 17 stellingen kort toegelicht.

Aansluitend volgde een uitvoerige paneldiscussie met de aanwezigen. Vanuit het panel gaven Karin Verdoorn (directeur woningbouwcorporatie GroenWest), Stijn Spee (Overduyn Makelaars), Marlieke van Schalkwijk (PvdA-bestuurslid IJsselstein) en Rob van Muilekom (gedeputeerde Provinciale Staten Utrecht) hun mening over de woonproblematiek. Unaniem waren zij zeer positief over dit PvdA-initiatief. De heldere uitspraken en de accenten die zij bij het manifest plaatsten, waren zeer informatief. Enkele daarvan:

 • Hoogste prioriteit: wijs als gemeente bouwlocaties aan! Daaraan is groot gebrek.
 • Bouwen buiten de “rode contouren” zal nodig zijn, uiteraard met aandacht voor behoud van de natuurwaarden van onze mooie provincie.
 • Aanwijzen van een “bouwregisseur”, één van de punten uit het manifest, zal zeker een versnelling in de procedures kunnen geven. Daarnaast biedt de provincie aan gemeentes ook graag steun via hun expert-team.
 • Hoogbouw zal ook nodig zijn. Provinciaal zal daarbij ook veel aandacht gegeven worden aan de verdere uitbouw van het openbaar vervoer. Rob: “Gelukkig heeft het Rijk hiervoor al 400
  miljoen euro toegezegd.”
  Modulair bouwen met “tijdelijke” woonunits biedt zeker mogelijkheden. De producenten zijn regionaal aanwezig. Woningen van prima kwaliteit kunnen aldus in een tempo van één per
  dag worden gerealiseerd.
 • Laat het bekende NIMBY-protest niet de boventoon krijgen. Daarvoor zijn de problemen veel te groot. Eén goed voorbereide inspraakronde is veel effectieven dan meerdere slechte.
 • Vanuit de zaal werd ook gewezen op andere wooninitiatieven, zoals die vanuit Stichting Ypsilon voor ouders met kinderen van psychische beperkingen.
 • Een andere hartekreet vanuit de zaal: “We moeten van die verhuurdersheffing af!”
 • Bouwen voor doelgroepen is dringend nodig, niet alleen appartementen voor ouderen, maar zeker ook betaalbare woningen voor jongere starters op de woningmarkt.

Van alle kanten klonk tenslotte de oproep aan betrokkenen om nu de mouwen te gaan opstropen. Mooie plannen zijn er genoeg, maar wie voert ze (snel) uit… Aan de PvdA-raadsleden zal het niet
liggen, dat werd deze avond bijzonder duidelijk! Bij de afsluitende, zeer geanimeerde Nieuwjaarsborrel werd er nog lang nagepraat!

Het PvdA-woonmanifest vindt u op onze website.

Complimenten afgeleverd bij het zorgpersoneel

Woensdag 20 november heeft het ziekenhuispersoneel gestaakt net als meer dan 80 ziekenhuizen in het land. De medewerkers eisen een betere CAO, waaronder meer salaris en betere afspraken rondom rust- en werktijden.

In de Tweede Kamer vraagt de PvdA al lange tijd om actie van het kabinet. Bijvoorbeeld in maart, toen Tweede Kamerlid John Kerstens het kabinet vroeg om extra geld vrij te maken voor loonsverhogingen voor mensen in de zorg. Daar was iedereen het mee eens, behalve de regering: de motie werd met 74 stemmen voor en 76 stemmen verworpen. John Kerstens: “Het is niet uit te leggen dat in tijden van voorspoed onze zorg zo onder druk staat. Daarom moeten we achter de mensen in de zorg blijven staan.” Zijn collega Lilianne Ploumen sluit zich daarbij aan: “Zorgmedewerkers staan dag en nacht voor iedereen klaar, maar worden ondergewaardeerd en onderbetaald. Dit kan zo niet langer. Daarom steun ik de actie van de ziekenhuismedewerkers.”

Afdelingsvoorzitter  Jelle IJpma “Wij gunnen de mensen in de zorg méér ruimte en tijd om hun werk beter te kunnen doen en méér waardering, ook in hun portemonnee. Dat geld moet dit kabinet regelen. We hebben best kritiek op ons ziekenhuis, maar er werken zo veel goede mensen”.

De afgelopen organiseerde onze afdeling  een mooie actie voor het zorgpersoneel. De PvdA-afdeling heeft eerst complimenten opgehaald op de markt. En daarna afgeleverd in het Antonius Hofpoort. Want Woerden staat achter het ziekenhuispersoneel, dat het moeilijk genoeg heeft. Dit werd zeer gewaardeerd!

 

PvdA Woerden steunt de meesters en juffen van het basisonderwijs

Op 6 november staakte het onderwijs voor een betere CAO. De PvdA pleit al jaren voor meer waardering, minder werkdruk en een hoger salaris voor de meesters en juffen en de andere medewerkers in het basisonderwijs. Hier ligt een mooie opdracht voor minister Arie Slob.

Daarom hebben we als PvdA afdeling op 4 november taarten uitgedeeld op alle 18 basisscholen in de kern Woerden. Om ze een hart onder de riem te steken. Dat werd overal zeer gewaardeerd.

Hierbij een paar foto’s van de actie.

achtsprong

kwartje van de fractie: realistische begroting van het college met de grote mond

Hoe staat het met de Woerdens politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid, via Progressief Woerden? Afgelopen twee “kwartjes van de fractie” schreef ik over mijn financiële zorgen voor Woerden. Nu doe ik dat niet. Twee dingen wil ik bespreken, de brug over de Oude Rijn en de begroting van het college zonder Progressief Woerden, waar ik toch heel positief over ben.

Over de brug over de Oude Rijn en de daarmee verbonden Westelijke Randweg zijn we altijd heel duidelijk geweest; Dat kan Woerden niet betalen en je lost daarmee de verkeersproblematiek in Woerden West (Rembrandtlaan, Boerendijken Hoge Rijndijk) niet op. Wel kan het verkeer vanuit Rotterdam/Den Haag/ Gouda veel sneller via Woerden en het Groene Hart naar Amsterdam dan via Utrecht-Oudenrijn, maar dat is ons doel niet. Maar omdat in de Woerdense coalitie de lijst van der Does er haar levensdoel van heeft gemaakt, blijft Woerden streven naar een brug over de Oude Rijn en wordt daar hard voor gespaard. Drie alternatieven werden dit voorjaar onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat hoe verder de brug naar Woerden ligt, hoe groter het verkeersbeperkende effect voor Woerden West. Maar vanuit een meedenkende bewonersgroep werd een vierde alternatief ontwikkeld: de Rembrandbrug. Die zou in het verlengde van de Rembrandlaan kunnen worden gelegd, direct over de Oude Rijn en de kortste verbinding zoekend naar de Hollandbaan in Molenvliet. Daarmee halveer je de verkeersdruk op de route Rembrandtlaan-Boerendijk. Het eerste voorstel, dat echt een beetje doel treft. Wel is het zo dat die brug nog duurder zou worden dan andere bruggen Verdwijnt de Westelijk Randweg verdwijnt dan uit het beeld?). Dat voorstel moet nu uitgewerkt worden, vooral de kostenberekening. Het is de vraag wat er van de grote mond, de grote infrastructurele ambities, van het college terecht zal komen.

Daarmee is de aanpak van de verkeersproblematiek in Woerden dus weer een jaar voor ons uitgeschoven. Dat is gunstig voor de begrotingsvoorbereiding 2020 voor Woerden. De “toevoeging reserve grote infrastructurele werken” (=brug en westelijke randweg) van € 750.000 werd uit de begroting 2020 geschrapt. Dat is een goede zaak.

Wat ook heel verstandig is, dat voor het tekort van € 1,5 miljoen in het Sociaal Domein voor 2020 dekking wordt gezocht uit de Reserve Sociaal Domein. In de voorgaande vier jaar hebben we telkens geld overgehouden in het Sociale Domein. Omdat we tekorten aan zagen komen wilden we een reserve hebben Nu had de coalitie van CDA, van der Does, D66 en ChristenUnie/SGP die reserve vorig jaar opgeheven, maar deze wordt nu toch weer van stal gehaald. De nieuwe coalitie ging er van uit dat alle tekorten binnen het Sociale Domein zouden kunnen worden opgevangen. De jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kosten echter dit jaar en komend jaar veel meer dan verwacht, dat geldt voor alle gemeenten in Nederland. Gelukkig gebruikt het college nu toch de oude (opgeheven) Reserve Sociaal Domein en wordt er niet direct gesneden in onze sociale voorzieningen. Dat is wijs beleid van dit college, dat daar voor lof verdient.

Natuurlijk valt er nog wel wat op de begroting aan te merken, maar voor 2020 kiest dit college dus voor sociaal en niet voor infrastructuur. Over de lange termijn heb ik het nu niet. Dit college blijft worstelen met haar ambitie om een dure brug over de Oude Rijn te realiseren. Progressief Woerden blijft daar kritisch over, maar we zien volgend jaar wel weer wat daar van terecht komt. Maar nu kunnen wij vanuit PvdA-perspectief positief zijn: dit is een realistische begroting.

Jelle IJpma, oktober 2019

Een kwartje van de fractie, Kosten voor infrastructuur, bezuinigen op sociaal

Hoe staat het met de Woerdens politiek? En hoe klinkt het PvdA-geluid, via Progressief Woerden? Afgelopen november schreef ik over mijn financiële zorgen voor Woerden. Dat moet ik nuanceren. De gemeente Woerden heeft adviseur Deloitte gevraagd hoe het staat met de financiën, omdat er voor ongeveer € 69 miljoen aan investeringen staan gepland. Maar Deloitte stelt dat de financiën van de gemeente Woerden gezond, voldoende weerbaar en evenwichtig zijn. (meer…)

8 Mei – Ontmoet Europarlementariër Agnes Jongerius – Europese aanbesteding en arbeidsmigratie

Op woensdagavond 8 mei is Europarlementariër Agnes Jongerius in Woerden om vragen te beantwoorden over eerlijke – internationale – arbeidsomstandigheden, Europese aanbesteding en arbeidsmigratie. Onderwerpen die van belang zijn voor de Europese verkiezingen op 23 mei a.s.

Zeker zijn van eerlijk werk, ook in Europa, dat wil PvdA’er Agnes Jongerius. Zij is ook kandidaat voor de Europese verkiezingen op 23 mei. Jocko Rensen, de ‘vloggende wethouder’ van Montfoort, en Jesse Koops, secretaris van FNV Jong, zullen haar die avond kritisch bevragen over hoe ze dat wil gaan bereiken.

Gelijkheid binnen Europa

Binnen Europa zijn de arbeidsomstandigheden vaak nog heel verschillend. Hoe bereiken we gelijke beloning, voldoen aan CAO’s en gelijkgesteld ouderschapsverlof? Bij aanbestedingen krijgt Europa altijd de schuld van ingewikkelde regels, maar klopt dat wel? En kan die aanbesteding niet socialer? Arbeidsmigratie en de huisvesting van arbeidsmigranten is ook een aandachtspunt voor Nederland.

Over deze en tal van andere onderwerpen kan op 8 mei volop gediscussieerd worden.

De avond met Agnes Jongerius begint om 20.00 uur en vindt plaats bij Plein 7 op het Kerkplein in Woerden. En om 22.00 stoppen we, om gezamenlijk naar de tweede helft van Ajax – Tottenham Hotspur te kijken, met een borrel. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Presentatie “Linksom” tijdens Jaarvergadering 4 April

De jaarvergadering van 4 april jl werd opgeluisterd door een interessante en tot nadenken stemmende presentatie vanuit de werkgroep “Linksom!”. “Linksom!” richt zich op de toekomst van onze Partij van de Arbeid als sociaaldemocratische partij. Centraal staat daarbij het herstel van het vertrouwen in onze PvdA. Een vertrouwen dat de basis en randvoorwaarde is om samen, op basis van de beginselen en doelen van de sociaaldemocratie, te kunnen strijden voor een betere maatschappij. (meer…)