Progressief Woerden

Sinds 20 januari 2005 werken de afdelingen van de PvdA en GroenLinks samen in een nieuwe partij met de naam Progressief Woerden (PW). Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is besloten dat er onder de vlag van Progressief Woerden samengewerkt zou worden.

Citaat uit verkiezingsprogramma Progressief Woerden:

“Het besturen van onze mooie gemeente is een belangrijke, verantwoordelijke taak. Wij denken goed na over de keuzes die wij maken. Wij laten ons leiden door een visie op de gemeente Woerden en haar inwoners. Daarnaast hebben wij uitgangspunten, zo u wilt ideologische principes, van waaruit we reageren op de actualiteit.

Visie op Woerden
De gemeente Woerden is een aantrekkelijke, levendige gemeente om te wonen, werken en recreëren. Woerden is bijzonder door haar grote betrokkenheid onder inwoners, ruime werkgelegenheid, goede sociale infrastructuur, herkenbare kernen en groene recreatiemogelijkheden aan de rand van het Groene Hart. Het gemeentelijk beleid komt in onze visie altijd tot stand in samenwerking met de inwoners, instellingen en bedrijven in Woerden, kortom met diegenen waar het over gaat. Het zal altijd stoelen op vertrouwen en het delen van verantwoordelijkheden in plaats van wantrouwen en overal strakke (knellende) regels voor maken.
In vergelijking met grote steden past bescheidenheid, we kennen immers weinig grootstedelijke problematiek. Daar staat tegenover dat Woerden het voorzieningenniveau heeft van een grotere stad; er is een theater, een ziekenhuis, een station, een centrum met gevarieerde winkels, etc.. Dat wordt gecombineerd met gemeenschapszin en betrokkenheid onder de bevolking en de gezelligheid van een dorp. Behalve de grote kern Woerden bestaat de gemeente uit kleinere, deels agrarische, kernen die karakteristiek zijn voor het Groene Hart. Met de andere Groene Hart-gemeenten vormt Woerden een groene buffer. Woerden heeft belangrijke regionale economische, culturele en sociale voorzieningen binnen haar grenzen. Dat geeft Woerden logischerwijs de rol van centrumgemeente. Die rol moet in onze ogen tot uitdrukking komen in een voortrekkersfunctie waar het gaat om de economische ontwikkeling, maar tegelijkertijd de bescherming van de kleine kernen binnen het Groene Hart. Het vinden van een balans tussen deze rollen, is een uitdagende opgave. Progressief Woerden kiest er in elk geval voor voorzieningen op peil te houden, niet alleen in de kern Woerden maar ook zoveel mogelijk in de kernen Harmelen, Kamerik en Zegveld. Wij zijn er van overtuigd dat een gebrek aan voorzieningen zal leiden tot het vertrek van jongeren en ouderen uit die kernen en dat daarmee de leefbaarheid vermindert.”

Uitgangspunten

Samen sterk met onze inwoners
Progressief Woerden wil handelen vanuit vertrouwen in onze inwoners en gedeelde verantwoordelijkheid. Zoveel mogelijk beleid is afgelopen jaren tot stand gekomen in samenwerking met onze inwoners en deze werkwijze willen we blijven vasthouden. Ons beleid zal gekenmerkt worden door samenwerking, het leggen van verbindingen, het versterken van wat we al hebben en zo min mogelijk regels. De regels die wel nodig zijn en overblijven moeten goed gecommuniceerd en gehandhaafd worden. Ondernemerschap, minder voor de hand liggende samenwerking en creatieve oplossingen zullen meer de ruimte krijgen. Wij hebben er groot vertrouwen in dat dit kan in onze gemeente, vanwege de grote betrokkenheid en zelfstandigheid van inwoners, bedrijven en instellingen.
Open en transparant
Progressief Woerden vindt het belangrijk dat we een open en transparante gemeente zijn. Een klein deel van de gemeentelijke activiteiten bestaat uit directe dienstverlening aan de burger (bijvoorbeeld het uitgeven van paspoorten en afgeven van vergunningen). Natuurlijk moeten die activiteiten vlekkeloos verlopen en aan de servicenormen (kwaliteitscriteria) voldoen die eerder zijn vastgesteld en waarover inwoners van Woerden zijn geïnformeerd. Inwoners moeten op kwaliteit kunnen rekenen. Andere gemeentelijke activiteiten (bijvoorbeeld op het terrein van veiligheid of onderwijs) zijn voor inwoners veel minder zichtbaar. Toch ondervinden zij de gevolgen van het beleid en hebben zij daar veelal een mening over. Progressief Woerden vindt dat de gemeente de inwoners bij de het tot stand komen van het beleid moet betrekken. Wij zien de inwoner van Woerden namelijk niet als consument, maar als participant en medevormgever van de Woerdense samenleving. Suggesties van inwoners nemen wij serieus.
Dat betekent niet dat wij meningen en suggesties van burgers altijd overnemen. We erkennen dat we niet iedereen tegelijkertijd tevreden kunnen stellen. Wij maken keuzes op basis van onze visie en op basis van onze uitgangspunten. Wat u van ons mag verwachten is dat we volstrekt duidelijk zijn over onze keuzes. En breder: dat we zullen bevorderen dat de gemeente ook steeds haar keuzes verantwoordt.
Participatie, solidariteit en verantwoordelijkheid
Hiervoor hebben we aangegeven dat we u als inwoner van Woerden serieus willen nemen. Eigenlijk streven we er naar dat u, zoveel als mogelijk is en zoveel als u wenst, kunt participeren in de gemeentelijke besluitvorming. Maar onze visie gaat verder.
De Woerdense bevolking is qua samenstelling gemêleerd. Dé Woerdense inwoner bestaat niet. Er is een grote variëteit op het terrein van leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, inkomen, leefstijl, etc. etc.. Wij zijn daar blij mee! Progressief Woerden heeft de overtuiging dat variëteit meerwaarde geeft. Verschillende (groepen) inwoners moeten kennis kunnen maken met elkaars cultuur en levenswijze, met elkaar in contact komen en elkaar leren kennen. Wij denken dat dat een verrijking is.
Progressief Woerden streeft er naar dat alle inwoners kunnen meedoen in de Woerdense samenleving. Diversiteit verrijkt ons allemaal zolang we elkaar op een heuse manier benaderen. Dat wil zeggen dat we de ander in zijn of haar waarde laten. In het gemeentelijk beleid moeten we oppassen voor het plakken van etiketjes. Niet alle jongeren zijn hetzelfde, zo ook niet alle inwoners van buitenlandse afkomst. Wij willen alle inwoners van Woerden benaderen als verantwoordelijke individuen die gezamenlijk Woerden maken tot wat het is. Wij spreken u aan op die verantwoordelijkheid en willen u stimuleren tot ‘meedoen’.
Progressief Woerden heeft speciale aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. Zij die om wat voor reden dan ook, een achterstand hebben, kunnen op onze steun rekenen. Wij bestrijden sociale uitsluiting van individuen. Alle Woerdenaren moeten kunnen meedoen en wij zullen altijd kijken naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat ze niet (meer) kunnen.
Duurzaamheid
Wij beschouwen duurzaamheid als een belangrijk uitgangspunt dat inhoudt dat we ons realiseren dat ons handelen effecten heeft voor de toekomst, hier in onze eigen leefomgeving maar ook elders op deze wereld. Daarbij hebben we de verantwoordelijkheid om goed na te denken voordat we bepaalde stappen zetten. We zullen steeds moeten afwegen wat de effecten zijn op People, Planet en Profit. Dat betekent dat Progressief Woerden bij elke keuze rekening zal houden met het effect op mensen en het milieu zonder daarbij het economisch belang uit het oog te verliezen. Daarbij kijken we verder dan onze eigen achtertuin. Omdat keuzes vaak ergens anders op onze planeet gevolgen hebben, bekijken wij duurzaamheid door zowel een lokale als een (inter)nationale bril. Omdat Woerden aan de rand van het Groene Hart ligt hebben wij voor wat betreft duurzaamheid een bijzondere verantwoordelijkheid.
De eigen verantwoordelijkheid van de inwoners is voor ons van groot belang. De gemeente moet een voorbeeld geven aan de inwoners en moet inwoners stimuleren om duurzaam en milieubewust te leven. De gemeente moet dat uitwerken en mogelijk maken door middel van haar vergunningen- en subsidiebeleid, bij de ruimtelijke ordening en door actieve voorlichting.
Financiële verantwoordelijkheid
Om een gemeentelijk huishoudboekje op orde te houden is het belangrijk dat er niet meer uitgegeven wordt dan er binnenkomt. Structurele uitgaven moeten betaald worden met structurele middelen. Er moet geld gereserveerd worden voor moeilijke tijden. Binnen een bepaald jaar zijn voor onvoorziene uitgaven misschien nog wel oplossingen te vinden, maar op langere termijn moeten inkomsten en uitgaven met elkaar kloppen. Daarnaast is het belangrijk dat er goed zicht is op wat er allemaal wordt uitgegeven. Wij rekenen het tot onze verantwoordelijkheid om dit te blijven roepen en het beleid op dit punt drastisch te verbeteren.
Minder financiële middelen moeten leiden tot minder uitgaven, hoe moeilijk dat ook is. Het is soms onvermijdelijk om op bepaalde punten een hogere bijdrage van onze inwoners te vragen. Progressief Woerden vindt dat daarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.
Voorgaande uitgangspunten zijn leidraad voor het politiek bedrijven van Progressief Woerden. De afgelopen vier jaar zijn ze dat geweest en ook in de komende periode zullen dat zijn. Het volgende hoofdstuk gaat in op onze plannen voor de komende periode. Hierin leest u tot welke concrete voorstellen de hier beschreven visie en uitgangspunten leiden. In de bijlage beschrijven we welke thema’s we de afgelopen periode op de agenda hebben gezet en welke standpunten we hebben ingenomen.